چگونه کیف مجلسی انتخاب کنیم؟

۹
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ‌ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.
انتخاب کیف مجلسی

آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ دﻋﻮت ﺷﺪه‌اﯾﺪ؟ و همه آیتم‌های استایل را انتخاب کرده‌اید و برای کیف دچار مشکل شده‌اید؟ کیفی ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻧﻪ ﻣﺜﻞ وﺻﻠﻪ‌ ﻧﺎﺟﻮر در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ. مجله دلتا در این مطلب به انتخاب کیف مجلسی مناسب می‌پردازد.

انتخاب کیف مجلسی

اﻧﺪازه کیف مجلسی

کیف دﺳﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﯾﺎ داﯾﺮه ﮔﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ است. ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ درون ﮐﯿﻒ ﻣﯽ‌ﮔﺬارﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ رژ ﻟﺐ، ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری، ﮐﻠﯿﺪ، ﭘﻮل ﻧﻘﺪ و ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ است ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﯿﻒﻫﺎ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮند.

رﻧﮓ کیف مجلسی

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد رﻧﮓ ﮐﯿﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﮓ ﮐﯿﻒ‌ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺮﻧﮓ لباس ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﯾن صورت استایل کسل کننده‌ای خواهید داشت. به عنوان مثال اگر لباسی مشکی به تن دارید، کیفی به همان رنگ گزینه مناسبی نیست مگر اینکه تزئینات و شکل متفاوتی داشته باشد.

طرح و نقش روی کیف 

اگر لباس طرح‌دار یا گل‌دار به تن دارید، تنها گزینه این است که کیف خود را تک رنگ و ساده انتخاب کنید. می‌توانید از رنگ‌های به کار رفته در لباس خود کمک بگیرید و کیف را به همان رنگ انتخاب کنید. ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﻃﺮح‌دار ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی متنوع را ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ تک رنگ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.

انتخاب کیف مجلسی طرح

ﺟﻨﺲ کیف 

در مورد جنس کیف مجلسی هم باید به مواردی دقت داشته باشید: کیف‌هایی با جنس ساتن، ابریشم، چرم، مخمل، پولک دوزی شده، گلدوزی شده و حتی پلاستیک وجود دارد. به خاطر داشته باشید که ساتن و ابریشم به راحتی کثیف می‌شوند و کیف‌های پولک دوزی شده و گل‌دوزی شده به خاطر شکننده بودن به مراقبت بیشتری نیاز دارند.

شکل کیف 

متداول‌ترین شکل برای کیف‌ های زنانه مجلسی، مستطیل است. ولی اگر به دنبال تنوع هستید، به سراغ کیف‌های گرد و یا مثلث شکل هم بروید. اﮔﺮ ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎرﯾﮏ اﻧﺪام ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﯿﻒ‌ﻫﺎی ﮔﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ است و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﻨﺎی ﺑﺪن‌ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارید، ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﺗﺮ اﺳﺖ.

انتخاب کیف مجلسی اندازه

بند کیف مجلسی

کیف‌های دستی در هر دو شکل بنددار و بدون بند وجود دارد. کیف‌های بدون بند کلاسیک است و به این معنی که یک دست شما آزاد نخواهد بود و اگر قصد دارید لوازم زیادی در دست داشته باشید کیف‌های بنددار مناسب‌تر خواهند بود. یک نوع دیگر از کیف‌های مجلسی هم وجود دارند که بندشان دور مچ دست قرار می‌گیرد.

در آخر

اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ! ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﺳﺎده را ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯽ زرق و ﺑﺮق‌دار و ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﯿﻒ مجلسی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

انتخاب کیف مجلسی خلاقیت

پیشنهاد مطالعه: مطلب نکات پوشیدن کفش پاشنه بلند را بخوانید.

۹ دیدگاه

 1. ناشناس

  ۶ فروردین ۱۴۰۱ در ۱۱:۴۹ ب٫ظ

 2. ناشناس

  ۶ فروردین ۱۴۰۱ در ۶:۳۱ ب٫ظ

 3. ناشناس

  ۶ فروردین ۱۴۰۱ در ۱۱:۴۳ ق٫ظ

 4. ناشناس

  ۵ فروردین ۱۴۰۱ در ۴:۰۶ ب٫ظ

 5. ناشناس

  ۵ فروردین ۱۴۰۱ در ۱۲:۰۸ ب٫ظ

 6. ناشناس

  ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ در ۱۰:۰۵ ب٫ظ

  عالیه

  پاسخ

  • سارا امیرانی

   ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ در ۹:۳۷ ق٫ظ

   با سلام و سپاس از همیاری مهربانانه شما کاربر گرامی.

   پاسخ

 7. ناشناس

  ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۹:۰۷ ب٫ظ

 8. ترمه

  ۵ دی ۱۳۹۹ در ۱:۴۴ ق٫ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کرم ضد چروک؛ اکسیر جوانی قرن 22

بالا رفتن سن، استفاده مداوم از لوازم‌آرایشی و هوای آلوده باعث چروک شدن پوست صورت می‌شوند. با استفاده روزانه از کرم ضد چروک می‌توان چروک‌‌ها را از بین برد و از ایجادشان جلوگیری کرد، همچنین خاصیت سفت کنندگی این کرم‌ از افتادگی ماهیچه و عضلات صورت جلوگیری می‌کند.

بیشتر ببینید در مد و زیبایی

همچنین بخوانید

نکاتی مهم برای آرایش چشم گود

آرایش چشم گود به شما کمک می‌کند زیبایی خاصی را به چهره خود بدهید. چشمان گود به چشمانی گفته…