نمونه قرارداد مشارکت در ساخت ملک

۰
0
زمان مطالعه: 4 دقیقه
نمونه قرارداد مشارکت در ساخت ملک

در گزارش پیشین مجله دلتا نمونه قرارداد اجاره ملک و جزئیات دقیق مربوط به آن را برایتان نوشتیم تا در صورت نیاز بتوانید از آن استفاده کنید، امروز نیز قصد داریم تا شما را با یک نمونه قرارداد مشارکت در ساخت ملک آشنا کنیم.

ماده ۱-طرفین قرارداد

۱-۱-آقای/‎خانم………..فرزند………….به‎شماره‎شناسنامه………………..صادره‎از………………….کدملی………….متولد…………..ساکن………………………………….. تلفن………….با‎وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت……………فرزند…………………به شماره شناسنامه……………..متولد…… بموجب………………….که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می‎شود.

۲-۱-آقای/خانم………..فرزند………….به‎شماره‎شناسنامه………………..صادره‎از………………………………کدملی………….متولد………………………………..ساکن…………………… تلفن………….باوکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت……………فرزند…………………به‎شماره‎شناسنامه……………..متولد……… بموجب………………….که‎از این پس طرف دوم قرارداد نامیده می‎شود.

ماده ۲-موضوع قرارداد

مشارکت در جهت احداث بنا………..

ماده ۳-مشخصات مورد قرارداد

۱-۳-آورده طرف اول عبارت است از…………قطعه زمین به مساحت شش دانگ …………متر مربع که در تاریخ عقد قرارداد به مبلغ به عدد(…..ریال) و به حروف(…..ریال)

توسط کارشناس رسمی/ خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده آن پیوست و جزء لاینفک این قرارداد است.

۲-۳-آورده طرف دوم عبارت است از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های به شرح ذیل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت.

الف) کلیه هزینه های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه و پایان کار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه و همچنین حق بیمه تامین اجتماعی و غیره به مبلغ …… ریال.

ب) کلیه هزینه های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد، اعم از هزینه های مهندسی، معماری، بنایی، کارگری و همچنین هزینه های ترسیم نقشه، تامین مصالح، اجرا و نظارت تا پایان مهلت قرارداد به مبلغ ……ریال.

پ) کلیه هزینه های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب، فاضلاب، برق، گاز، تلفن به مبلغ…….ریال.

ت) هزینه تخریب کلیه مستحدثات موجود برای اجرای طرح(چنانچه آورده طرف اول زمین مشتمل بر ساختمان باشد) به مبلغ……ریال.

ماده ۴-نسبت سهم الشرکه طرفین

طبق توافق فیمابین قبلی، سهم الشرکه هریک از دوطرف اعم از عرصه و اعیان و همچنین حقوق مربوط به فضاها ( اعم از تجاری، انباری، پارکینگ و مسکونی) بر اساس آورده ها و تعهدات آن ها به شرح ذیل تعیین می گردد.

الف) سهم الشرکه طرف اول……درصد.

ب) سهم الشرکه طرف دوم مجری طرح……..درصد.

پ)نحوه افراز سهم الشرکه طرفین در بند۲ فراز الف ماده ۶ مشخص گردیده است.

ماده ۵-مدت قرارداد

مدت زمان شروع مشارکت و اجرای طرح از تاریخ با حروف…….لغایت تاریخ با حروف …….می باشد.

ماده ۶-شرایط قرارداد و تعهدات طرفین و ضمانت عدم اجرای آن ها

الف) شرایط قرارداد

۱-صورت جامعی از مصالح، لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئیات (اندازه، نوع، ویژگی های ساخت و غیره) که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت و در تاریخ / / ۱۳ به امضای طرفین رسیده، به پیوست این قرارداد می باشد که جزء لاینفک آن خواهد بود.

۲-افراز سهم الشرکه طرفین به نسبت سهم آنان با در نظر گرفتن مرغوبیت و ارزش فضاها احداث شده خواهد بود و افراز، ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم دستیابی به توافق، با انتخاب داور مرضی الطرفین صورت خواهد گرفت و رای داور قطعی است، مگر در صورت متضرر می تواند در مراجع قضایی صالحه اقامه دعوی نماید.

۳- کلیه هزینه های لازم جهت تنظیم سند رسمی، مالیات نقل و انتقال به تناسب سهم الشرکه هریک از طرفین خواهد بود، مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد و در صورت اخیر، سهم هریک باید مشخص و تصرح شود.

۴-مدت زمان تنظیم سند انتقال رسمی پس از صدور پایان کار ساختمانی و شروع آن از تاریخ اخذ آخرین گواهی است.

۵-عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند توسط هریک از طرفین در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور به تقضای طرف حاضر وفق مقررات موضوع، مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می باشد.

۶-فروش یا پیش فروش سهم الشرکه از سوی شریک با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشرکه امکان پذیر خواهد بود.

۷-در صورتیکه در اثر حوادث قهری ( اعم از سیل، زلزله، طوفان رو…..) ادامه کار برای شریک غیر ممکن گردد و یا در روند اجرای طرح اختلاف قانونی ایجاد شود، تاخیر به وجود آمده ناشی از این حوادث، مجاز شمرده می شود و هیچ یک از دو طرف مقابل خسارت های که از این جهت به طرف دیگر وارد می شود مسوولیتی نخواهد داشت.

۸-در صورت بروز اختلاف بین طرفین به استنای موضوع بند ۲ فراز(الف) در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد، مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد.

۹-کلیه خیارات قانونی با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردید، حتی خیار غبن فاحش مگر در صورت ثبوت تقلب و تدلیس موضوع بند۲ فراز (الف) در دادگاه صلاحیتدار.

ب) تعهدات طرفین

۱-تعهدات طرف اول

۱-۱-پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر، طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال….. دانگ مشاعی ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم نامبرده اقدام کند.

۲-۱-طرف اول متعهد است که ضمن در اختیار قرادادن ملک، اسناد لازم مربوط از قبیل سند مالکیت ، وکالت نامه کاری را در جهت اجرای طرح، تنظیم و به طرف دوم قرارداد تسلیم نماید، به طوری که مانعی برای شروع طرح پیش نیاید.

۳-۱-طرف اول درصورت تاخیر در افای تعهد، مبلغ…..ریال به عنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسوولیت انتقال از طرف اول نیز خواهد بود.

۲-تعهدات طرف دوم

۱-۲-درصورتیکه اجرای طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده ۵ تکمیل نشود، طرف دوم می بایست به ازای هر روز تاخیر در ایفای تعهد، روزانه مبلغ….ریال به عنوان خسارت ضررو زیان دیر کرد و تکمیل بنا به طرف مقابل پرداخت نماید.

۲-۲-طرف دوم قرارداد مکلف است به بیمه نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بود.

۳-۲-طرف دوم در مقابل حوادث احتمالی ناشی از کار، بیمه های تامین اجتماعی و خسارت و آسیب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف، متعد به جبران آن خواهد بود و هیچگونه مسئولیتی از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زیان اعم از جانی و مالی متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود.

ماده ۷-حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان……..بالمناصفه بعهده طرفین است که هم زمان با امضای این قرارداد مبلغ……ریال به موجب قبض شماره…….و………..پرداخت شد.

ماده ۸-این قرارداد در تاریخ / / ۱۳ در دفتر مشاور املاک به نشانی…………………….. در سه نسخه بین طرفین تنظیم، امضا و مبادله گردید مشاور املاک مکلف است ضمن ممهمور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشد

ماده ۹-موضوع این قرارداد از لحاظ حقوقی و فنی تایید می گردد.

فروشنده خریدار شهود

نام و نام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام و نام خانودگی

با احراز هویت متعاملین و مدارک و اسناد مورد معامله، تمام مراتب مندرج در این قرارداد به تایید و گواهی اینجانب می رسد.

مهر و امضای مشاور املاک

***این نمونه قرارداد بر گرفته از کتاب«فرهنگ جامع مشاورین املاک» تدوین و جمع‎آوری مهندس محمدباقر عبدالرحیمی، انتشارات هاوژین، سال ۱۳۹۴، صفحات ۳۴-۳۷ می باشد.***

در همین راستا بخوانید:

نمونه قرارداد اجاره ملک

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در یادداشت روز

همچنین بخوانید

این گیاهان آپارتمانی مخصوص خانه‌های تاریک هستند

شاید گاهی با خرید یک گیاه آپارتمانی و انتقال آن به محیط کم نور خانه، شاهد از بین رفتن آن ش…