اصطلاحات ثبتی املاک

۱
2
زمان مطالعه: 2 دقیقه
یکی از اصطلاحات ثبتی املاک که لازم است افراد بدانند آگهی تحدید حدود است. پس از آگهی نوبتی، املاک به منظور تثبیت حدود آگهی می‌شوند.
اصطلاحات ثبتی املاک

از اهداف اساسی قانون ثبت اسناد و املاک، حفظ مالکیت مالکان و صاحبان حق است تا از تعدی و سوءاستفاده دیگران جلوگیری شده و مالکیت افراد امنیت داشته باشد. به همین منظور در مجله دلتا برخی اصطلاحات ثبتی املاک در قانون ثبت اسناد و املاک که دانستن آن برای همه ضروری است طبق قانون ثبت شرح داده شده است.

املاک مجهول المالک

به املاکی اطلاق می‎شود که در دفتر توزیع اظهارنامه به نام اشخاص معرفی شده اما تاکنون از طرف مالک، درخواست ثبت آن انجام نشده است. متصرفان اینگونه املاک می‎توانند با توجه به دفاتر توزیع اظهارنامه که در ادارات ثبت موجود است و همچنین مدارک عادی خریداری (قولنامه)، نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام کنند.

اصطلاحات ثبتی ملک

آگهی نوبتی ثبتی

پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد، شماره و مشخصات املاک، چهار نوبت در سال یعنی یکم مرداد، یکم آبان، یکم بهمن و یکم اردیبهشت سال بعد برای اطلاع عموم آگهی می‌شود. اشخاصی که برای خود حقی قائلند می‌توانند تا ۹۰ روز پس از انتشار آگهی نوبتی، اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و تا یک ماه پس از تسلیم اعتراض نیز در دادگاه اقامه دعوی کنند.

آگهی تحدید حدود

یکی از اصطلاحات ثبتی املاک که لازم است افراد بدانند آگهی تحدید حدود است. پس از آگهی نوبتی، املاک به منظور تثبیت حدود آگهی می‌شوند. چنانچه مالکان مجاور و یا صاحبان حقوق ارتفاقی داشته باشند (به حقوقی که املاک دیگر به ملک مورد ثبت دارند مانند حق عبور و باز کردن در و پنجره حقوق ارتفاقی گفته می‌شود) می‌توانند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود، به مدت سی روز، اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس از آن نیز ظرف مدت یک ماه در دادگاه اقامه دعوی کنند.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر در خصوص نحوه صدور سند شش دانگ برای املاک قولنامه‌ای “صدور سند شش دانگ برای املاک قولنامه ای” را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

اگر به این نکات حقوقی توجه کنید، ازدواجی موفق دارید

شرایط عقد ازدواج هم بسیار مهم هستند، به این معنا که در صورت وجود این شرایط عقد ازدواج درست…