خانه نکات حقوقی با چند اصطلاح ثبتی درباره املاک آشنا شوید

با چند اصطلاح ثبتی درباره املاک آشنا شوید

۶
2
زمان مطالعه: 3 دقیقه
ثبت اسناد و املاک برای حفظ حقوق و مالکیت افراد بسیار حائز اهمیت است .
ثبتی

در این مطلب قصد داریم شما را با چند اصطلاح ثبتی  درباره املاک آشنا کنیم.

ثبت املاک و اسناد مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود دارای اهدافی است.

 یکی از هدف های عمده و اساسی آن حفظ مالکیت مالکان و صاحبان حق نسبت به آنهااست، تا ازتجاوز و تعدی دیگران درامان بماند و مالکیت افراد از امنیت کامل بهره مند شود . برای اینکه با مفهوم اصطلاحات ثبتی آشنا شوید با مجله پیام دلتا همراه باشید.

املاک مجهول المالک – درقانون ثبت به املاکی گفته می‎شود که در دفتر توزیع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی شده  اما  تاکنون از طرف مالک برای ثبت آن درخواست نشده است . متصرفان اینگونه املاک می‎توانند باتوجه به دفاتر توزیع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود است  همچنین مدارک عادی خریداری (قولنامه) نسبت به درخواست ثبت آن ها اقدام کنند.

آگهی نوبتی – پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلوگیری از ضایع نشدن حقوق افراد شماره ومشخصات املاک، چهار نوبت در سال (  اول مردادماه – اول آبان ماه –اول بهمن ماه و اول اردیبهشت ماه سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می‎شود اشخاصی که برای خود حقی قائلند باید تا ۹۰ روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم  و تا یک ماه پس از تسلیم  اعتراض نیز در دادگاه صالحه اقامه دعوی کنند.

ثبتی

آگهی تحدید (تثبیت) حدود – املاک پس ازآگهی نوبتی به منظور  تثبیت حدود آگهی می‎شوند. چنانچه مالکان مجاور و یا صاحبان حقوق ارتفاقی( حقوقی که املاک دیگر به ملک مورد ثبتی مانند حق عبور, آبچک وبازکردن درو پنجره ) داشته باشند می‎توانند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت سی روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس از آن نیز ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوی کنند.

املاک جاری – به املاکی گفته می‎شود که سابقه ثبتی در دفتر املاک نداشته باشند. بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها انجام شده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.

املاک ثبت شده – به املاکی  گفته می‎شود که دارای سابقه ثبت در دفتر املاک هستند.

سند مالکیت المثنی – وقتی که سند مالکیت از بین برود مثلا دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالک می‎تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک صدور سند مالکیت المثنی را درخواست کند.

تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد – چنانچه فردی نسبت به میزان معینی از ملکی، دارای اسناد مالکیت مشاعی متعدد باشد یا به عبارت دیگر سهام مشاعی ملکی از طرف مالکان متعدد به یک نفرانتقال یابد خریدار می‎تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و ارایه اسناد مالکیت مشاعی ،صدور سند مالکیت واحد به نام خود را درخواست کند.

تجمیع حدود  املاکی که دارای سند مالکیت هستند- درمواردی که دویا چند ملک به صورت واحد درآمده یاقطعاتی که وصل به هم باشند مالک یا مالکان باتسلیم اسناد مالکیت خویش می‎توانند از اداره ثبت محل وقوع ملک تجمیع املاک خود را در خواست کنند. این موضوع به خصوص در یکپارچه سازی قطعات کوچک زمین در بافت فرسوده شهری کاربرد دارد.

افراز- چنانچه دو یاچند نفر نسبت به ملکی به طور مشاع مالکیت دارند هریک ازآن ها می‎توانند نسبت به جداسازی  سهم خود از سایر مالکان دیگر اقدام کند.

تفکیک املاک – در صورتی که ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم شود(خصوصاً در اراضی بزرگ کشاورزی) به این عمل تفکیک گفته می‎شود.

دراین حالت، ملک ممکن است یک و یا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالکان همه آن ها  می‎بایست با تفکیک موافقت کنند. بدیهی است متراژ هر مالک درهر یک از قطعات تفکیکی با سهام وی در ملک اولیه برابر است .

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

مطالبه نفقه و مهریه از ارث شوهر فوت شده

مطالبه مهریه از ارث شوهر فوت شده امکان پذیر است. …