خانه نکات حقوقی برای گرفتن مهریه چه مراحل قانونی باید طی شود؟

حقوق خانواده

برای گرفتن مهریه چه مراحل قانونی باید طی شود؟

۸
7
زمان مطالعه: 2 دقیقه
در شیوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زن در زمان کوتاهی می‌تواند همسر خود را ممنوع‌الخروج کند، ولی اگر از طریق دادگاه اقدام شود، ممنوع الخروج شدن مرد منوط به صدور و قطعی شدن دادنامه محکومیتش است.
مهریه

مهریه به نوعی یک هدیه محسوب می‎شود که پس از عقد نکاح (ازدواج) به زن تعلق می‌گیرد. اما گاهی مرد از پرداخت آن به همسرش خودداری می‌کند. زن در این‌ مواقع می‌تواند با گرفتن مهریه از طریق مراجع قضایی مهریه خود را از مرد دریافت کند. در این مطلب به مراحل مطالبه مهریه از طریق دادگاه و اداره ثبت می‎پردازیم.

برای مطالبه مهریه، دو راه حل جهت مطالبه می توان ذکر کرد:

مطالبه از طریق دادگاه با ثبت دادخواست مطالبه مهریه:

۱- طرح دادخواست در دفاتر الکترونیک خدمات قضایی با به همراه داشتن:

  • شناسنامه و کارت ملی زن
  • سند ازدواج
  • کپی شناسنامه و کارت ملی مرد

زن می‎تواند هم‎زمان با مطالبه مهریه در دادخواست خود‎، درخواست تامین خواسته جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال همسرش را نیز داشته باشد.

مهریه

۲- تعیین شعبه توسط معاونت ارجاع مجتمع قضایی خانواده مربوطه
۳- تشکیل پرونده در شعبه مربوط و تعیین وقت رسیدگی
۴- ابلاغیه حضور در جلسه رسیدگی به طرفین ارسال می‎شود.
۵- قاضی شعبه پس از احراز رابطه زوجیت و عندالمطالبه بودن مهریه، حکم به محکومیت زوج به پرداخت مهریه به زوجه می‎دهد.
پس از صدور حکم و قطعیت آن، مال توقیف شده برای تامین خواسته پس از مرحله مزایده به زوجه تعلق خواهد گرفت. در صورت عدم وجود قرار تامین خواسته، زوجه از دادگاه صادر کننده حکم بدوی تقاضای صدور اجرائیه برای توقیف اموال زوج کرده که در این مرحله نیم عشر از مال توقیف شده به عنوان حق اجرا به واحد اجرای دادگستری پرداخت می شود. (نیم عشر دولتی در پرونده‎های مطالبه مهریه به معنی یک بیستم کل مبلغ مهریه است.)

مطالبه از طریق اجرای ثبت مستند به سند ازدواج:

  • مراجعه به دفتر رسمی ازدواجی که در آن سند ازدواج تنظیم شده است.
  • تقاضای صدور اجرائیه و معرفی اموال منقول یا غیر منقول متعلق به زوج.
  • انجام مراحل مزایده و فروش مال توقیف شده.
  • پس از اینکه مزایده صورت گرفت، اگر مال منقول باشد، در جلسه  مزایده به خریدار یا بستانکار تحویل داده می شود و اگر مال غیر منقول باشد؛ از طریق سند انتقالِ اجرایی به نام خریدار یا بستانکار می‎شود.

در شیوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت زن در زمان کوتاهی می‌تواند همسر خود را ممنوع‌الخروج کند، ولی اگر از طریق دادگاه اقدام شود، ممنوع الخروج شدن مرد منوط به صدور و قطعی شدن دادنامه محکومیتش است.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

عواقب ترک منزل توسط زن

ترک منزل توسط زن یکی از رایج ترین موارد عدم تمکین است. هرگاه زن به وظایف زناشویی خود عمل ن…