شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی

۱۷
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
بعد از فوت متوفی درصورتی‌که فرد دارای مستمری باشد و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد بازماندگان متوفی اگر شرایط لازم را داشته باشند، می‌توانند مستمری متوفی را دریافت کنند.
شرایط  دریافت مستمری متوفی

اگر فرد متوفی دارای چند بازمانده که واجد شرایط دریافت مستمری هستند را میان وراث خود داشته باشند هر کدام بر طبق قانون می‌توانند از این حق برخوردار گردند. نحوه تقسیم و میزان سهم هر یک از بازماندگان از مستمری متوفی در قانون بیان شده است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع شرایط دریافت مستمری متوفی می‌پردازیم.

شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی

شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی و  انتقال حقوق بازنشستگی به فرزند و سایر وراث، در بخشنامه «شـرایط و نحوه برخـورداری بازمانـده‌های بیمـه شدگان از خدمات و تعهدات قانـونی سازمـان تامیـن اجتماعی» بیان گردیده است. که طبق قانون عبارتند از:

  • زن بیمه شده متوفی
  • شوهر توسط زن متوفی خود بیمه شده باشد: «درصورتی‌که شوهر تحـت تکفـل زن بـاشد. ثانیا سـن او از شـصت سـال بیشتر باشـد. همچنین طبق نظرکمیسـیون پزشـکی از کار افتـاده بـوده و در هـر حال مسـتمری دریافـت ننماید.»
  • فرزند ذکور متوفی: «درصورتی‌که سـن وی کمتر از هیجده سـال تمـام باشد یا منحصـرا به تحصیل اشـتغال داشـته یا به علـت بیماری یـا نقص عضو طبق گواهی کمیسـیون پزشـکی قانون تأمین اجتماعی قادر به کار شـناخته نشـود.»
  • فرزند دختر متوفی درصورتی‌که فاقد شغل و شوهر باشد.
  • فرزند خوانده متوفی: «بر طبق قانـون حمایـت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرسـت و بدسرپرسـت، فرزند خوانـده در حکـم فرزنـد حقیقـی است. از کلیه حقـوق و مزایـای قانونـی بهره‌مند خواهد شـد.»
  • پدر و مادر متوفی: «درصورتی‌که تحـت تکفـل متوفی بـوده و همچنین سـن پدر از شـصت سـال و سـن مادر از پنجاه و پنج سـال تجاوز کرده باشـد یا آن که به تشـخیص کمیسـیون پزشـکی قانون تأمیـن اجتماعـی از کار افتاده باشـند و در هر حال مسـتمری دریافـت ننمایند.»

شرایط دریافت مستمری

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی چرا ارث مردان بیشتر از ارث زنان است؟ مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

آیا دختر و پسر مساوی از مادر خود ارث می‌برند؟

با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات مربوط به ارث و میراث، بهتر است قبل از هر اقدام در خصوص …