ضمانت اجرای انتخاب مهریه‌های عجیب چیست؟

۲
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
مهر یا صداق مالی است که طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن بر اثر ازدواج مالک آن شده و مرد ملزم به پرداخت آن به زن است.
مجازات انتخاب مهریه عجیب

مهریه یک قرارداد مالی است که با اینکه از عقد نکاح جدا است اما باید تابع این عقد باشد. بنابراین باید تمامی شرایط صحت یک قرارداد را داشته باشد وگرنه باطل است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات انتخاب مهریه عجیب می‌پردازیم.

در چه شرایطی انتخاب مهریه صحیح است؟

مهریه باید مالیت داشته باشد ( ماده۱۰۷۸ قانون مدنی): منظور از مالیت داشتن این است که دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد باشد.

مهریه باید به وسیله زن قابل تملک باشد: از این رو اموال و مشترکات عمومی و نیز اموال موقوفه را نمی‌توان به‌عنوان مهریه قرار داد. برای مثال کسی نمی‌تواند یک جاده، خیابان، موزه، پارک و غیره را به‌عنوان مهریه قرار دهد.

هرگاه مهریه عین معین باشد باید در زمان عقد موجود باشد: چنانچه معلوم شود در زمان عقد موجود نبوده است، تعیین مهریه باطل است و مثل یا قیمت آن به زن باید پرداخت شود. ( ماده۳۶۱ و ۱۱۰۰قانون مدنی)

مال موضوع مهریه باید در ملکیت شوهر باشد: به بیان دیگر متعلق به مرد باشد. البته قرار دادن اموال متعلق به دیگری (برای مثال اموال متعلق به پدر مرد)، درصورتی‌که با اذن مالک باشد صحیح است. در‌غیراین‌صورت شوهر باید مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید. (ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی)

مهریه باید بین طرفین معلوم باشد: تا حدی که قابلیت تعیین مقدار و جنس و وصف داشته باشد. برای مثال در خصوص منزل مسکونی بتوان مختصات و مشخصات تقریبی آن را تعیین نمود.

 مهریه باید دارای نفع عقلانی و شرعی باشد: ( ماده ۲۱۵ و ۳۴۸ قانون مدنی). از این رو قرار دادن مهریه‌هایی مانند دست و پا، قلب یا سایر اعضاء بدن، از این جهت که منفعت عقلانی و شرعی ندارد، صحیح نیست. به بیان دیگر مهریه باید به‌گونه‌ای باشد که عقلاء جامعه و شرع و قانون، آن را دارای منفعت و صحیح بدانند.

مهریه باید توسط شوهر قابل انتقال و تسلیم باشد: درغیراین‌صورت تعیین مهریه درست نخواهد بود مگر اینکه خود زن قادر باشد مهریه را به‌دست آورد.

 انتخاب مهریه عجیب

ضمانت اجرای مهریه غیر متعارف و عجیب

نبود یکی از شرایط صحت مهریه موجب بطلان مهر است اما خللی به عقد نکاح وارد نمی‌کند.

  •  مالی که شوهر باید به‌عنوان مهریه به زن بدهد چنانچه معلوم نباشد یا مالیت نداشته باشد، زن مستحق مهرالمثل است یعنی مهریه‌ای که بر حسب وضع شخصی، خانوادگی و اجتماعی زن و با توجه به امثال او تعیین می‌شود.
  • چنانچه مهریه مال متعلق به غیر باشد و مالک، اجازه آن را ندهد زن در‌صورتی‌که مال مثلی باشد، مستحق مثل آن و درصورتی‌که قیمی باشد مستحق قیمت آن خواهد بود.
  • چنانچه شوهر قادر به تسلیم مهریه و انتقال آن به زن نباشد، باید مثل یا قیمت آن را به زن پرداخت نماید.

انتخاب مهریه

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی در این موضوع، آیا طلاق بدون سند ازدواج امکان‌پذیر است؟ را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

در این موارد فرد، قصاص نمی‌شود!

مجازات جرم قتل عمد قصاص قاتل است؛ بنابراین اگر فردی اقدام به قتل دیگری کند باید قصاص شود م…