مستمری فرد فوت شده چگونه تقسیم می‌شود؟

۴
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
بعد از فوت متوفی درصورتی‌که فرد دارای مستمری باشد همچنین تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد بازماندگان متوفی اگر شرایط لازم را داشته باشند می‌توانند مستمری متوفی را دریافت کنند.
مستمری فرد فوت شده

اگر فرد متوفی چند بازمانده را که واجد شرایط دریافت مستمری هستند، میان وراث خود داشته باشند هر کدام بر طبق قانون می‌توانند از این حق برخوردار شوند. نحوه تقسیم و میزان سهم هر یک از بازماندگان از مستمری متوفی در قانون بیان شده است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مستمری فرد فوت شده می‌پردازیم.

شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی

  •  شوهر توسط زن متوفی خود بیمه شده باشد: «درصورتی‌که شوهر تحـت تکفـل زن بـوده و ثانیا سـن او از شـصت سـال بیشتر باشـد. یا طبق نظر کمیسـیون پزشـکی از کار افتـاده بـوده و در هـر حال مسـتمری دریافـت ننماید.»
  • فرزند ذکور متوفی: «درصورتی‌که سـن وی کمتر از هجده سـال تمـام باشد. همچنین منحصـرا به تحصیل اشـتغال داشـته یا به علـت بیماری یـا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار شـناخته نشـود.»
  •  فرزند دختر متوفی: درصورتی‌که فاقد شغل و شوهر باشد.
  • فرزند خوانده متوفی: «بر طبق قانـون حمایـت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرسـت و بدسرپرسـت، فرزندخوانـده در حکـم فرزنـد حقیقـی بـوده و از کلیه حقـوق و مزایـای قانونـی بهره‌مند خواهد شـد.»
  •  پدر و مادر متوفی: « درصورتی‌که تحـت تکفـل متوفی بـوده و همچنین سـن پدر از شـصت سـال و سـن مادر از پنجاه و پنج سـال تجاوز کرده باشـد.همچنین باید به تشـخیص کمیسـیون پزشـکی قانون تأمیـن اجتماعـی از کار افتاده باشـند و در هر حال مسـتمری دریافـت ننمایند.»

مستمری فرد متوفی

نحوه تقسیم مستمری بازماندگان

  • میزان مستمری قابل پرداخت حین فوت مستمری بگیران بازنشسته یـا از کار افتاده کل، به عنوان مستمری اسـتحقاقی آنان تلقی می‌شود. این مستمری عینا به میزان سهام مشخص شده در قانون بین بازماندگان واجد شـرایط تقسیم می‌شـود.
  • میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری اسـتحقاقی بیمه شـده اسـت. درصورتی‌که بیمه شده مرد، دارای چند همسر دائم باشـد، طبق قانون حمایت خانواده، مستمری به‌صورت مساوی بین زنان تقسیم می‌شود.
  •  میـزان مستمری هـر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری اسـتحقاقی بیمه شـده اسـت. درصورتی‌که پـدر و مادر را از دست داده باشد، سهم او دو برابـر میـزان مذکور خواهد بود.
    به طور مثال: درصورتی‌که مردی فوت کند و دارای همسر و سه دختر متاهل و یک دختر مجرد و فاقد شغل باشد، مستمری فرد متوفی به زن و یک دختر مجرد او می‌رسد. سهم همسر پنجاه درصد و سهم دختر بیست و پنج درصد است و مابقی به نسبت مساوی بینشان تقسیم می‌گردد.

لازم به ذکر است که در صورت اثبات طلاق صوری دختر برای دریافت مستمری از پدر فوت شده، مستمری وی به تشخیص سازمان تامین اجتماعی قطع می‌شود.

دریافت مستمری

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب ارث فرزند فوت شده چگونه تقسیم می‌شود؟ را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

چگونه خیانت همسر خود را ثابت کنیم؟

به‌طور کلی هرگونه روابط خارج از عرف و خارج از چارچوب خانواده، شامل تمامی تعاملات نامشروع م…