آیا گرفتن مهریه با تمکین ارتباط دارد؟

۵
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
بر اساس ماده 1082 قانون مدنی، " به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. "
ارتباط تمکین زن با مهریه

عقد نکاح یا ازدواجی که میان زن و مردی بسته می‌شود و سبب ایجاد رابطه زوجیت و محرمیت میان آن دو می‌شود، تکالیفی را نیز بر عهده هر دوی آن‌ها قرار می‌دهد. انجام دادن این کارها، فارغ از جنبه اخلاقی و شرعی واجد ضمانت اجراهای قانونی نیز هست. به عنوان نمونه یکی از مهم‌ترین تکالیفی که در عقد نکاح به عهده مردان قرار گرفته است پرداخت کردن مهریه زن است. همچنین تمکین از شوهر که به عنوان تکلیفی قانونی به عهده زن قرار گرفته است.  از همین بابت است که زن استحقاق مطالبه نفقه را خواهد داشت. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع ارتباط تمکین زن با مهریه می‌پردازیم.

ارتباط تمکین زن با مهریه در قانون

در قانون، مهریه به هیچ عنوان ارتباطی با تمکین ندارد. اگر زنی خانه شوهرش را بدون اجازه و اطلاع او ترک کند، عدم‌تمکین کرده ‌است. مرد می‌تواند با پر کردن استشهادیه از همسایه‌ها که تایید ۲ یا ۳ نفر کافی است این موضوع را ثابت کند.

اگر مرد به دادگاه شکایت کند که همسرش عدم‌تمکین کرده ‌است و در مقابل زن، مدعی شود که شوهرش او را از خانه بیرون کرده ‌است و دادخواست مطالبه نفقه بدهد، به تشخیص دادگاه، نفقه تعیین یا رد می‌شود. اگر زن محق باشد نفقه پرداخت و اگر مرد راست گفته باشد، نفقه‌ای به زن پرداخت نمی‌شود. در هر صورت، این امر تاثیری درحکم مهریه ندارد. مرد نمی‌تواند به بهانه ترک کردن خانه از سوی زن، مهریه را پرداخت نکند.

تمکین کردن زن

چگونگی مطالبه مهریه

مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه خانواده قابل مطالبه است. زن می‌تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خودش یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند.

همچنین مهریه را می‌توان پس از صدور اجراییه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجراییه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می‌تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند.

تمکین زن

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب حقوقی که بعد از مرگ شوهر باید بگیرید  را مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

تفاوت مجازات رابطه نامشروع، برای افراد متاهل و مجرد

قانون‌گذار با تکیه بر قواعد شرع و همچنین با توجه به اوضاع و احوال جامعه جرائمی مانند زنا و…