شرایط زن برای دریافت مستمری همسرش

۱۴
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
شاغلین کشور که تحت پوشش خدمات بیمه‌ای هستند را در یک تقسیم بندی کلی می‌توان به کارگران و کارمندان دولت تقسیم نمود.
شرایط دریافت حقوق شوهر

شرایط دریافت حقوق شوهر یکی از سؤالات بسیار مهمی است که از ما پرسیده می‌شود. مطابق قوانین تأمین اجتماعی و استخدام کشوری، در جهت حمایت از اعضای خانواده دو گروه از افراد (کارگران و کارمندان) پس از فوت آن‌ها، حقوق پرداختی قطع نمی‌شود. این حقوق از طریق سازمان‌های حمایت‌کننده یعنی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، به وراث آن‌ها پرداخت می‌شود. یکی از این وراث، زن متوفی بوده که برای دریافت حقوق شوهر پس از مرگ وی دارای صلاحیت قانونی است. همراه مجله اینترنتی دلتا باشید.

شرایط دریافت حقوق شوهر

برای دریافت حقوق شوهر اگر این دو شرط را داشته باشید، بعد از مرگ همسرتان حقوق او به شما می‌رسد.

شرایط دریافت حقوق شوهر در قانون تأمین اجتماعی

به‌موجب بند ۱ ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی: «همسر دائم بیمه شده متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده است.» از جمله «بازماندگان واجد شرایط متوفی بوده که استحقاق دریافت مستمری را خواهد داشت.»

بنابراین، مطابق قانون تأمین اجتماعی، شرایط زن برای دریافت حقوق شوهر پس از مرگ عبارت‌اند از آنکه: زن، همسر دائم فرد فوت شده باشد و بعد از فوت متوفی، مجدداً ازدواج‌نکرده باشد.

نکته‌ مهم آن است که این بخش از بند ۱ ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است: «مادام که مجدداً ازدواج‌نکرده باشد.»

به‌موجب بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که مقرر داشته: «همسر دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست» نسخ شده است و بنابراین در حال حاضر، ازدواج مجدد زن مانع از دریافت حقوق مستمری شوهر نیست.

نحوه تقسیم حقوق شوهر پس از مرگ وی و سهم زن، مطابق ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مشخص شده است.

به‌موجب این ماده، سهم زن از حقوق شوهر پس از مرگ وی، معادل ۵۰ درصد مستمری وی است. اگر به مطالبی پیرامون طلاق توافقی علاقه دارید، به مطلب بدون این مرحله، نمی‌توانید توافقی طلاق بگیرید + ویدیو مراجعه کنید.

شرایط دریافت حقوق شوهر در قانون تأمین اجتماعی

شرایط دریافت حقوق شوهر در قانون استخدام کشوری

شرایط دریافت حقوق شوهر در بند (ت) ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری بیان گردیده است که مشابه ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی است.

با این توضیح که: «همسر دائمی متوفی تا زمانی که مجدداً شوهر نکرده باشد.» برای  دریافت حقوق شوهر پس از مرگ وی، دارای صلاحیت خواهد بود.

شرایط دریافت حقوق شوهر در قانون استخدام کشوری

البته در حال حاضر، طبق قانون استخدام کشوری نیز اگر زنی مجدداً ازدواج کرده باشد مانع از دریافت حقوقی مستمری شوهرش نیست. نحوه تقسیم حقوق شوهر پس از مرگ وی در قانون استخدام کشوری و سهم زوجه، مطابق ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری مشخص گردیده است.

به‌موجب این ماده: «حقوق وظیفه به طور مساوی بین وراث قانونی قسمت می‌شود.» بنابراین سهم زوجه از حقوق شوهر پس از مرگ وی در قانون استخدام کشوری، مساوی با سهم بقیه وراث است.

حقوق شوهر

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی این زنان احتیاج به اجازه برای خروج از کشور ندارند مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

این نکته حقوقی را باید بدانید + ویدیو

شرایط گرفتن شناسنامه را باید بدانید. شناسنامه به عنوان مهم‌ترین سند هویتی اشخاص است که علا…