شرایط زن برای دریافت حقوق شوهر پس از مرگ

۸
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
شاغلین کشور که تحت پوشش خدمات بیمه‌ای هستند را در یک تقسیم بندی کلی می‌توان به کارگران و کارمندان دولت تقسیم نمود.
شرایط دریافت حقوق شوهر

مطابق قوانین تامین اجتماعی و استخدام کشوری، در جهت حمایت از اعضای خانواده دو گروه از افراد (کارگران و کارمندان) پس از فوت آن‌ها، حقوق پرداختی قطع نمی‌شود. این حقوق از طریق سازمان‌های حمایت‌کننده یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، به وراث آن‌ها پرداخت می‌شود. یکی از این وراث، زن متوفی بوده که برای دریافت حقوق شوهر پس از مرگ وی دارای صلاحیت قانونی است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع شرایط دریافت حقوق شوهر می‌پردازیم.

شرایط زن برای دریافت حقوق شوهر پس از مرگ وی

شرایط زن برای دریافت حقوق شوهر پس از مرگ وی در قانون تامین اجتماعی

به موجب بند ۱ ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی: « همسر دائم بیمه شده متوفی تا زمانی‌که شوهر اختیار نکرده است.» از جمله «بازماندگان واجد شرایط متوفی بوده که استحقاق دریافت مستمری را خواهد داشت.»

بنابراین مطابق قانون تامین اجتماعی، شرایط زن برای دریافت حقوق شوهر پس از مرگ عبارتند از آن‌که: زن، همسر دائم فرد فوت شده باشد و بعد از فوت متوفی، مجددا ازدواج نکرده باشد.

نکته‌ مهم آن است که این بخش از بند ۱ ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی که مقرر داشته است: « مادام‌که مجددا ازدواج نکرده باشد.»

به موجب بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که مقرر داشته: «همسر دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست» نسخ شده است و بنابراین در حال حاضر، ازدواج مجدد زن مانع از دریافت حقوق مستمری شوهر نیست.

نحوه تقسیم حقوق شوهر پس از مرگ وی و سهم زن، مطابق ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی مشخص شده است.

به موجب این ماده، سهم زن از حقوق شوهر پس از مرگ وی، معادل ۵۰ درصد مستمری وی است.

دریافت حقوق شوهر

شرایط زن برای دریافت حقوق شوهر پس از مرگ وی در قانون استخدام کشوری

شرایط زن برای دریافت حقوق شوهر در بند (ت) ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری بیان گردیده است که مشابه ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی است.

با این توضیح که: « همسر دائمی متوفی تا زمانی‌که مجددا شوهر نکرده باشد.» برای  دریافت حقوق شوهر پس از مرگ وی، دارای صلاحیت خواهد بود.

البته در حال حاضر، طبق قانون استخدام کشوری نیز اگر زنی مجددا ازدواج کرده باشد مانع از دریافت حقوقی مستمری شوهرش نیست.

نحوه تقسیم حقوق شوهر پس از مرگ وی در قانون استخدام کشوری و سهم زوجه، مطابق ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری مشخص گردیده است.

به موجب این ماده: «حقوق وظیفه به‌طور مساوی بین وراث قانونی قسمت می‌شود.» بنابراین سهم زوجه از حقوق شوهر پس از مرگ وی در قانون استخدام کشوری، مساوی با سهم بقیه وراث است.

شرایط دریافت حقوق

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی آیا مهریه بعد از ازدواج مجدد زن قطع می‌شود؟ مطالعه کنید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

چگونه خیانت همسر خود را ثابت کنیم؟

به‌طور کلی هرگونه روابط خارج از عرف و خارج از چارچوب خانواده، شامل تمامی تعاملات نامشروع م…