۵ اعتیاد عجیب در جهان که شما را می‌ترسانند

۳
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
اعتیاد معمولا به مصرف مواد مخدر اطلاق می‌شود در حالی در دنیا برخی از مردم به چیزهای عجیبی اعتیاد دارند که آن‌ها به هیچ عنوان جز مواد مخدر به حساب نمی‌آیند.
اعتیادهای عجیب در جهان آشنا

هیچ کدام از چیزهایی که در این خبر نام برده می‌شود جز مواد مخدر به حساب نمی‌آیند اما مصرف برخی از آن‌ها می‌تواند آسیب‌هایی جدی به سلامت فرد وارد کنند. با مجله دلتا همراه باشید تا با اعتیادهای عجیب در جهان آشنا شوید.

اعتیادهای عجیب در جهان آشنا

۱. اعتیاد به شیشه

حتی دسـت زدن بـه شیشـه‌ها هـم خطرناک است چـه برسـد بـه بلعیدن و وارد شدن آن به معده. خـوردن شیشـه اعتیـاد چنـدان نـادری هـم نیسـت و معمـولا بـا هدف جلـب توجـه انجام می‌گیـرد امـا کـسـانی کـه ایـن کار را انجـام می‌دهند جراحـات زیادی را تجربه می‌کنند.

۲. اعتیاد به خوردن خاک و گل

منشـا ایـن اعتیـاد، هـرزه خواری(پیکا) است کـه خـوردن گل و لای یکـی از نمونه‌هـای رایج آن است و در بعضـی از فرهنگ‌هـا نیز رواج دارد. ایـن اخـتـلال دلایـل مختلفـى مـثـل کـم خـونـی، فقـر آهـن، اختلالات روانـی و کمبود روی دارد.

 

۳. اعتیاد به کندن موها

کسـانی کـه چنین اعتیـادی دارند گاهـا در شـرایطی قـرار می‌گیـرند که کنترلی روی خودشـان نـدارند و البتـه این اختلال فقط به کندن موی سر محدود نمی‌شود. آن‌هـا معمـولا دچـار ناراحتـی و اختـلال در عملکـرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه‌های مهم دیگر می‌شوند.

۴. اعتیاد به خوردن صابون

خـوردن مـواد شـوینده و بهداشـتی عجیـب و غیرقابـل درک است امـا بایـد بدانیـد چـنـدان نـادر هـم نیسـت. شـاید گاز زدن صابون‌هـای جامـد باعـث مـرگ در لحظـه شـما نشـود امـا بهتـر است بدانیـد چندیـن مـورد مـرگ در اثـر خوردن پودر شوینده لباس در دنیا ثبت شده است.

۵. اعتیاد به خوردن گچ

ایـن یـک نـوع عجیـب دیگر از اختـلال پیکا (هرزه خواری) اسـت و در بیـن بزرگسـالان شـایع است. با اینکـه گچ‌هـا برچسـب غیر سـمی دارنـد امـا در مسـیر تولیدشـان و رسـیدن بـه دسـت افـراد ممکن است توسـط خیلی چیزهـا آلـوده شوند و بـرای گوارش مشکل ساز باشند.

پیشنهاد مطالعه: برای مطالعه بیشتر مطالب دانستنی مطلب ماجرای عجیب مردی که هر حیوانی را می‌دید، می‌خورد! را بخوانید.

اپلیکیشن مجله دلتا
بیشتر ببینید در دانستنی ها

همچنین بخوانید

راز سر‌های فشرده و کوچک شده قبیله‌ای در آمازون!

محققان اکوادور در حال مطالعه سر کوچک شده یک جنگجو آمازون هستند، به این امید که پرده از اسر…