شرایط ممنوع الخروج کردن مرد توسط زن

۳
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
زن می تواند در جهت مطالبات مالی خود اقدام به ممنوع الخروج کردن شوهرش کند.
ممنوع الخروج کردن مرد توسط زن
زن می‌تواند برای مطالبات‌ مالی خود اعم از مهریه، نفقه و… از طریق دادگاه و یا اداره‌ اجرای‌ ثبت‌ اسناد؛ نسبت به ممنوع الخروجی شوهرش اقدام کند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی شرایط ممنوع الخروج کردن مرد توسط زن می‌پردازیم.

روش های ممنوع الخروج کردن مرد

حالت اول ممنوع الخروج کردن مرد توسط زن همان اقدام از طریق مرجع قضایی اجرا کننده رأی است. در این‌صورت باید به تقاضای زن، قرار ممنوع الخروج بودن مرد صادر شود. این قرار تا زمان اجرای رأی یا اثبات اعســار مرد یا جلب رضایت زن یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت، مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

ممنوع الخروج کردن مرد
حالت دوم، اقدام از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی است.
درخواست اجرا در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق نســبت به اموال منقول و غیرمنقول که در دفتر ‌‌املاک به ثبت رســیده است، در دفتر اسناد رســمی تنظیم کننده سند به عمل می آید.
چنانچه شخص ممنوع الخروج، بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت و حداکثر به مدت شش ماه از کشور خارج شود، خود یا اشخاص ثالث می بایست ملکی را جهت تضمین مراجعه مرد به کشور معرفی کند. بدیهی است در صورت مراجعه مرد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر، ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می شود. در غیراین‌صورت بدون رعایت مستثنیات دین، طلب زن و حقوق اجرایی او با فروش ملک مذکور از طریق مزایده بازگردانده خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب آیا مرد می‌تواند بدون رضایت همسر ازدواج کند؟ را بخوانید.

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

هیچ راه برگشتی برای مردان، در این نوع طلاق نیست

طلاق بائن در واقع به طلاقی گفته می‌شود که مرد نمی‌تواند در مدت عده به زن رجوع کند. …