نمونه قرارداد اجاره ملک

۱
1
زمان مطالعه: 4 دقیقه
نمونه قرارداد اجاره ملک

نمونه قرارداد اجاره ملک

یکی از اولین و مهمترین کارهایی که در خرید و فروش و یا اجاره ملک باید انجام داد، کسب اطلاعات درباره قرارداد و نحوه‎ی درست نوشتن آن است. به همین علت در گزارش امروز مجله دلتا قصد داریم تا شما را با یک نمونه قرارداد اجاره آشنا کرده و با توضیحات درست و دقیق در این خصوص این راه پرپیچ و خم را برای شما آسان‎تر کنیم.

ماده ۱- طرفین قرارداد

۱-۱-موجر/ موجرین …….. فرزند …….. به شماره شناسنامه ……… صاده از ……….. کد ملی ……….. متولد ………… ساکن ……….. تلفن …… با وکالت/ قیمومت/ ولایت/ وصایت……فرزند …….. به شماره شناسنامه …….. متولد …… بموجب………

۲-۱-مستاجر/ مستاجران ………. فرزند ……. به شماره شناسنامه ……. صادره از ……… کدملی ……… متولد …….. ساکن ………. تلفن ……. با وکالت/ قیمومت/ ولایت/ وصایت……فرزند…………… به شماره شناسنامه متولد……..بموجب………..

ماده ۲-موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارت است از منافع……دانگ/ دستگاه/ یک باب…….. واقع در……………………دارای پلاک ثبتی شماره………….فرعی از ……….اصلی ………. بخش…….به مساحت…………مترمربع دارای سند مالکیت به شماره سریال…………. به نام ………..مشتمل بر…………اتاق خواب با         حق استفاده برق/ آب/ گاز (مستقل- مشترک)/ شوفاژ (روشن- غیرروشن)/ کولر/ پارکینگ به شماره و انباری به متراژ…….. مترمربع/ تلفن (دایر- غیردایر)/ به شماره ……..وسایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوط که جهت استفاده به رویت مستاجر/ مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده ۳-مدت اجاره

مدت اجاره……ماه/ سال شمسی از تاریخ /  /  ۱۳ الی  /  /  ۱۳ می باشد.

ماده ۴-اجاره بهاء و نحوه پرداخت

۱-۴-میزان اجاره بهاء جمعاً……ریال، از قرار ماهیانه مبلغ……ریال که در اول/ آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود.

۲-۴-مبلغ……ریال از طرف مستاجر/ مستاجران به عنوان قرض الحسنه نقداً/ طی چک بشماره…… بانک……شعبه………….پرداخت شد و نقداً/ طی چک به شماره……بانک……شعبه……..درتاریخ /  /  ۱۳ به موجر پرداخت خواهد شد.

ماده ۵-تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ  /  /  ۱۳ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفا به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.

ماده۶-شرایط و آثار قرارداد

۱-۶- مستاجر نمی تواند از مورد اجاره برخلاف منظور قرارداد ( مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.

۲-۶-مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند.علاوه بر این  مستاجر حق انتقال  و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد/ ندارد.

درصورت تخلف و انتقال به غیر، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتیکه مساجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسوول خواهد بود.

۳-۶-موجر باید مالک یا متصرف قانونی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت، وصایت، وکالت ، قیمومت، اجاره یا حق انتقال را ضمضمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است.

۴-۶-در صورتیکه مستاجر از پرداخت اجاره بهاء بیش از یک ماه تاخیر نماید، موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مود اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.

۵-۶-پرداخت هزینه های مصرفی آب/ برق/ گاز/ تلفن/ شارژ/ فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ پرداختی را به موجر عودت دهد.

۶-۶-پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسوول یا مسولان ساختمان بر عهده مستاجر است.

۷-۶-پرداخت هزینه و تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، شوفاژ ، کولر، آسانسور و شبکه آب، برق وگاز به عهده مالک است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند.

۸-۶-مالیات مستغلات و تعمیر اساسی و عوارض شهرداری با موجر است. مالیات بر درآمد و مشاغل (تجاری، اداری) بر عهده مستاجر است.

۹-۶-درخصوص اماکن تجاری مبلغ………ریال به حروف………ریال به عنوان حق سرقفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردید/ نگردیده است.

۱۰-۶-موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته بود به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارت به عین مستاجره، مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.

۱۱-۶-موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره، نسبت به استرداد قرض الحسنه، دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

۱۲-۶-درصورتی که موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع از ملک می باشد، اقدام نکند و به مستاجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد، مستاجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات اقدام و هزینه های مربوط را با موجر محاسبه کند.

۱۳-۶-تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضای مدت قرارداد ممکن است در صورت تمدید، قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرار داد اجاره خواهد بود .

۱۴-۶-مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید، چنانچه مستاجر مورد اجاره را در تاریخ انقضاء کامل تخلیه ننماید و به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید، موظف است، روزانه مبلغ……..ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد وتهاتر خسارت ناشی از تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلااشکال است.

ماده  ۷- کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثنای خیار تدلیس از طرفین اسقاط گردید.

ماده ۸-این قرارداد در سایر موارد تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

ماده ۹-به استناد ماده ۲ قانون روابط موج و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می نمایند.

ماده ۱۰- حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان………………بالمناصفه برعهده طرفین است که هم زمان با امضای این قرارداد مبلغ……………. ریال به موجب قبض شماره ……..و …………پرداخت شد.

ماده۱۱-این قرارداد در تاریخ  /  /  ۱۳ ساعت……در دفتر مشاوره املاک شماره ……..به نشانی……………………………. در سه نسخه بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله گردید. مشاور املاک مکلف است نسخ قرارداد را ممهمور به مهر مشاور و نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است.

ماده ۱۲-موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود.

     فروشنده                                                   خریدار                                                   شهود

نام و نام خانوادگی                                       نام و نام خانوادگی                                    نام و نام خانوادگی

با حراز هویت متعاملین و مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در این اجاره نامه به تایید و گواهی اینجانب می رسد.

                                                                                                                              مهر و امضای مشاور املاک

 

***این نمونه قرارداد بر گرفته از کتاب«فرهنگ جامع مشاورین املاک»، تدوین و جمع آوری مهندس محمدباقر عبدالرحیمی، انتشارات هاوژین، سال ۱۳۹۴، صفحات ۲۵-۲۸ می باشد.***

دانلود اپلیکیشن
بیشتر ببینید در یادداشت روز

همچنین بخوانید

این خانواده‌ها نفرین شده‌اند!

مجله دلتا در این نوشته سرنوشت و داستان ۴ خانواده مشهور نفرین شده را مرور می‌کند که از حیث …