ممنوعیت‌های ازدواج چیست؟

۱
3
زمان مطالعه: 3 دقیقه
ازدواج بنیان گذاری یک خانواده در جامعه است و خانواده مهم ترین نهاد یک جامعه محسوب می گردد. به همین علت است که در جوامع مختلف و با توجه به عوامل مختلفی همچون دین و فرهنگ و اعتقادات و تاریخ و برخی عوامل علمی و ژنتیکی‌، برای ازدواج قواعد خاصی وضع شده است.
ممنوعیت‌های ازدواج

در هر اجتماع و فرهنگی، تعدادی ممنوعیت‌های ازدواج وجود دارد. بنابراین ازدواج با برخی از افراد ممنوع و غیر قانونی است. برای اینکه بدانیم ازدواج با چه کسانی ممنوع و غیر قانونی است باید به دین و اعتقادات و قانون رجوع کرد. با بخش حقوقی مجله دلتا همراه باشید.

ازدواج غیر قانونی

انواع ازدواج‌های ممنوع و غیرقانونی

بنابر عوامل مختلفی همچون دین، فرهنگ، اعتقادات، تاریخ و عوامل علمی و ژنتیکی، برخی از ازدواج‌ها ممنوع و غیر قانونی است.

عمده این ممنوعیت‌ها در قانون ذکر شده است اما همین ممنوعیت‌های قانونی نیز ریشه در عوامل نام برده در بالا دارد. در ادامه تمام ازدواج‌هایی که به موجب قانون ممنوع است را نام برده و بررسی می‌کنیم.

ممنوعیت خویشاوندی

۱- ازدواج با خویشاوندان نسبی زیر ممنوع است:

 •  ازدواج با پدر، پدر بزرگ، جد و بالاتر و با مادر، مادر بزرگ و هر قدر که بالا برود.
 •  ازدواج با فرزند، نوه، نتیجه و هر قدر که پایین برود.
 •  ازدواج با برادر، خواهر و فرزندان آن‌ها تا هر قدر که پایین برود.
 •  ازدواج با عمه، خاله، دایی و عموی خود و عمه‌ها، عموها، خاله‌ها، دایی‌های پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و هر قدر که بالا رود.

۲- خویشاوندی رضاعی (شیری) از نظر ممنوعیت ازدواج مانند خویشاوند نسبی است اگر شروط زیر را داشته باشد:

 •  اینکه نوزاد نامشروع نباشد.
 •  شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
 •  نوزاد حداقل یک شبانه‌روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد، بدون این که دراین بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
 • شیر خوردن نوزاد قبل از تمام شدن دو سال باشد.
 • مقدار شیری که نوزاد خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر نوزاد در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب ممنوعیت نمی‌شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این جهت ممنوع نمی‌باشد.

۳- ازدواج با اشخاص ذیل هم با توجه خویشاوندی سببی (خویشاوندی که به سبب ازدواج باشد) ممنوع است:

 •  بین مرد و مادر زن و مادر بزرگ زن (چه نسبی و چه رضاعی).
 • بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از پدر بزرگ‌ها یا زن پسر یا زن یکی از نوه های او بوده حتی اگر خویشاوندی رضاعی باشد.
 •  بین مرد با دختر از فرزندان زن حتی اگر رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
 • ازدواج با دو خواهر ممنوع است اگر موقت باشد.

ازدواج ممنوع

ممنوعیت‌های مشروط در امر ازدواج

 • هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه‌ زن خود.
 • ازدواج دو خواهر به صورت همزمان ممنوع است.
 • ازدواج با خواهر زاده یا برادر زاده زن بدون اذن زن جایز نیست.
 • ازدواج با شخص کافر نیز ممنوع بوده مگر اینکه مسلمان شود.

ممنوعیت‌های ازدواج ابدی

 • هر کس زن شوهردار را با علم به ممنوعیت ازدواج برای خود عقد کند عقد باطل است و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام ابدی می‌شود.
 • عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
 • زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی است.
 • اگر کسی با پسری لواط کند نمی‌تواند با مادر یا خواهر یا دختر او ازدواج کند.
 • زنی که سه مرتبه متوالی زوجه‌ یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود.

ممنوعیت‌های دینی و ملیتی و سیاسی برای ازدواج

 • ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان جایز نیست.
 • ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ مخصوص از طرف دولت است.
 • دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه‌ مخصوص کند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی “عدم ثبت ازدواج و مجازات آن” را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

با انواع کلاهبرداری‌های پیامکی آشنا شوید

کلاهبرداری پیامکی یکی از انواع کلاهبرداری‌ها است. طبق قانون «هرکسی از راه حیله و تقلب و اع…